Dissipline en Skoolreëls

Hoërskool Schoonspruit wil deur die Gedragskode vir Leerders poog om die volgende beginsels en waardes by leerders te vestig:

 • Verdraagsaamheid
 • Respek vir: Ander, Eiendom, Gesag
 • Selfrespek, lojaliteit, eerlikheid
 • Selfwerksaamheid, flinkheid
 • Sportmanskap
 • Hoflikheid
 • Netheid
 • Verantwoordelikheid
 • Demokrasie – Alle leerders het die demokratiese reg om deel te hê in besluitneming oor sake wat hul by die skool raak.

Om saam te vat:  Die totale mens word opgevoed en waardegedrewenheid eerder as prestasiegedrewenheid word vooropgestel.

Dissipline word toegepas om die leerder toe te rus met die nodige kennis en inbors, sodat die verskil tussen reg en verkeerd altyd duidelik sal wees.  Die staat het die plig om onderwys beskikbaar en toeganklik vir almal te maak. Aanvullend moet daar toewyding en verantwoordelikheid by al die rolspelers wees.  ‘n Gedissiplineerde leefwyse help die leerder groei tot volwassenheid.

Dissipline impliseer dat regte soms sal bots.  Die kind, as individu, se regte en menswaardigheid soos beskryf in Die Handves van Menseregte (Hoofstuk 2 van die Grondwet) moet altyd gerespekteer word.  In die geval van die skool word die regte van die individuele leerder gedurig opgeweeg teen die regte van die medeleerders en die onderwysers wat moet verseker dat onderrig en leer plaasvind in die klas.  Groepsbelang (die doelgerigte onderrig en leersituasie in SHS) sal soms die swaarste weeg. 

Die toepassing van dissipline (ordereëlings) word deur die VLR (onder leiding van die VLR- voogde), sowel as die personeel behartig.  Straf word egter slegs deur die personeel en die dissiplinêre komitee van die Bestuursliggaam toegepas.

SKOOLREËLS HET DIE VOLGENDE TEN DOEL:

 • Dit skep ’n veilige omgewing, waarin leerders kan leef en floreer.
 • Dit reguleer die netheid van leerders.
 • Dit promoveer dissipline en selfdissipline.
 • Dit moedig goeie gedrag aan.
 • Dit moedig pligsgetrouheid aan.
 • Dit sorg vir die flinke wisseling, sodat onderrigtyd optimaal gebruik kan  word.
 • Dit sorg vir ’n akademiese atmosfeer waarin leerders veilig en geborge voel en waarin hulle doelgerig kan leer.
 • Dit is ten alle tye onderhewig aan die landswette en leer ook die leerder om as wetsgehoorsame burger saam te werk tot voordeel van Suid-Afrika as geheel.

SKOOLTYE EN AANTREE OP VIERKANT
Die leerders moet reeds teen 7:20 op die aantreeblad wees.  Die skool word binnegekom deur te stap en niemand word binne afgelaai nie.  Leerders wat afgelaai is, gaan die skoolterrein binne en mag nie die skoolterrein verlaat, voordat die klok om 13:45 gelui het nie.  Die skooldag word om 13:45 deur ‘n gemeenskaplike gebed afgesluit, waarna die klok lui.  Die skoolterrein word op die volgende manier verlaat:  Die leerders stap uit by die hoofhek, die ouers met voertuie mag die terrein binnekom by die westelike hek by die

B-velde.  Leerders mag daar opgelaai word. 

Elke skooldag begin in die vierkant. Wanneer die VLR die skool tot orde roep, moet daar stilte wees, sodat die opening kan plaasvind.  Daar sal ten alle tye goeie orde wees en respek aan die persoon wat praat betoon word.  Die leerders stap in rye af, sodat daar nie te veel leerders op die trappe sal wees nie.  (Dit sal sorg dat ongelukke en beserings nie plaasvind nie.)  Daar word nie by die kleedkamers aangedoen nie en slegs die VLR-lede mag tydens die voogperiode op die stoepe wees met amptelike werk.  Na pouses word daar nie weer aangetree nie, maar die skooltasse moet netjies op die aantreeblad gelaat word, sodat dit opgepas kan word.  Geen leerder mag in skooltyd op die stoepe wees, sonder ’n identiteitsplaatjie van die onderwyser waar hy/sy moet wees nie. 

MAANDAG: SAAL
Die week begin in die saal met opening deur ‘n persoon wat spesiaal gereël word vir die geleentheid.  (Skooltasse bly in die vierkant waar die VLR dit oppas).  Goeie gedrag is dus essensieel aangesien die leraar weggaan as ‘n ambassadeur vir die skool.  Leerders moet ten alle koste saamwerk en diegene wat ongedissiplineerd optree, word deur die personeel en VLR-lede geïdentifiseer.  Herhaalde oortreders mag die opening geweier word, aangesien dit die reg van elke leerder is om ongestoord na die boodskap te luister.  Indien dit teen iemand se geloof is om die Christelike opening by te woon, moet daar d.m.v. ‘n brief (van die ouers) aansoek gedoen word vir toesig in die spesifieke tydgleuf.

KLASKAMERBESTUUR
3.1      KLASKAMER

Elke periode begin met die neem van die perioderegister.  Die klaskamer is die domein van die vakonderwyser en die bestuur daarvan is daarop gerig om doelgerigte onderrig-en-leer moontlik te maak. Daar is riglyne vir klaskamerbestuur wat deur die onderwyser nagekom moet word en die leerders is verplig om daarby in te val.  Elke leerder wat die klasse ontwrig, word versoek om die klas te verlaat, sodat die ander leerders deurlopend kan baat daarby om in die klas te wees.  So ’n leerder meld by die hoof aan en mag slegs terug in die klas toegelaat word sodra die leerder ’n briefie van die hoof kan toon.  Leerders wat klasse ontwrig (nadat ‘n mondelingse waarskuwing gegee is,) word na die bestuur van die skool gestuur waar ‘n waarskuwing aan hom/haar gegee sal word  –  ’n groenkaartinskrywing word gedoen.  Herhaalde klasontwrigting sal in ’n tugverhoor eindig, aangesien akademie die kernbesigheid van die skool is.

3.2      HANDBOEKE

Handboeke en skrifte is die kern van die leermateriaal en word deur leerders ter voorbereiding vir die eksamen gebruik.  Handboeke is baie duur en moet deur die leerders versorg word deur dit netjies met plastiek oor te trek.  Verder moet die leerders se tasse beskerming aan die boeke verleen.  Indien die leerders nie hierdie voorskrifte nakom nie, sal die boeke weggeneem word en kan hy/sy self boeke by die verskaffers koop.  Boeke wat verniel word, sal teen die leerder se naam gefaktureer word (teen vervangingswaarde).

3.3      HUISWERK

Huiswerk is gerig op die vestiging van leerinhoude en is die verantwoordelikheid van die leerder.  Herhaalde huiswerkversuim word deur die onderwyser aangeteken.  Die ouer sal d.m.v. ‘n brief/telefoonoproep in kennis gestel word, indien dit ‘n probleem word.  Ouers kan versoek word om die skool te besoek vir ’n intervensiegesprek indien die leerders nie gehoor gee aan oproepe om huiswerk te doen nie.

 3.4      ELEKTRONIESE APPARAAT

Geen elektroniese apparate (uitgesluit die voorgeskrewe sakrekenaar) word in klasse toegelaat nie.  iPod en MP3 of enige draagbare musiekspelers mag glad nie skool toe gebring word nie.  Dit sal gekonfiskeer word en aan die hoof oorhandig word.  ’n Boete van R100.00 sal betaal word om ‘n gekonfiskeerde selfoon terug te kry.  Die boetegeld word in die hulpfonds vir behoeftige leerders inbetaal.  Selfone mag wel by die skool wees (op eie risiko), maar moet afgeskakel wees tot en met die skool se sluitingstyd.  Indien ouers dringend met die leerder wil kontak maak, kan dit deur die kantoor gedoen word.  Selfone wat by herhaling gekonfiskeer word, sal tot die einde van die kwartaal in die kluis bly.

 3.5      SENTRUMS

Die rekenaarlokale, hotelkombuise, tegnologie-sentrums, binnenshuise krieketnette,  die gimnasium en die laboratoria het unieke reëls wat sigbaar opgeplak is.  Hierdie reëls reguleer die veiligheid van die leerders en moet stiptelik nagekom word.  Oortreding van hierdie reëls sal lei tot straf soos uiteengesit in afdeling B, 2.15.

4.    TOEGANGSBEHEER

Leerders woon die skool by in die voorgeskrewe skooldrag soos uiteengesit in die afdeling oor kleredrag en voorkoms.  Laatkommery is ontoelaatbaar en herhaalde oortreders sal aangespreek word soos vervat in afdeling B, 2.18 .

Alle hekke van die binne-heining sal soggens om 7:25 gesluit word.  Laatkommers sal dan slegs deur die voorportaal van die skool toegang kan kry.  ’n VLR-lid sal die laatkommers se name kry en dadelik deurgee na die administratiewe personeellid wat daarmee werk sodat dit elektronies aangeteken kan word.  Leerders wat voogperiode mis sal as afwesig hanteer word al is hulle die res van die dag aanwesig.

Slegs ingeskrewe lede van die skool mag tydens die skooldag op die terrein wees.  Daar mag geen ongekontroleerde kontak tussen die leerders en ander/vreemde mense op die skoolterrein wees nie.  Alle kontak word deur die kantoor gereël.  Leerders wat die skool moet verlaat, word uitgeteken deur die ouers/voogde, nadat die ouer/s telefonies met die kantoor gereël het.  Leerders wat vooraf bewus is dat hulle die skool moet verlaat (bv. doktersafspraak en nie sodat ouers vroeër op vakansie kan gaan nie.), se ouers moet ‘n inskrywing maak in die leerder se huiswerkboekie.  Die beheerpersoneel teken daarby.  Die leerder kom self op die bestemde tyd af deur sy boekie vir die personeellid te wys.  Die VLR-lid kry ’n briefie wat deurlopend getoon word by die verkillende klasse dat die leerder nie sonder verskoning afwesig is nie. Ouers word versoek om ook ‘n brief te skryf, wat geliasseer kan word.

Enige leerder wat die skool sonder toestemming verlaat, sal hom-/haarself blootstel aan ‘n ernstige waarskuwing wat kan lei tot uitsluiting indien die gedrag herhaal word.  Leerders wat periodes ontduik, sal gestraf word soos vervat in afdeling B, 2.12.

5.    AFWESIGHEID

Afwesigheid word deur ‘n mediese sertifikaat gestaaf.  Indien ‘n leerder afwesig is sonder ‘n mediese sertifikaat, moet die ouers skriftelik verskoning maak.  Geen toetse sal oorgeskryf word nadat die leerder teruggekeer het nie.  Slegs leerders met ‘n mediese sertifikaat sal as afwesig aangedui word en geen penalisasie van punte sal plaasvind nie.  Leerders wat andersins toetse mis, sal outomaties 0% kry vir die toetse wat wederregtelik gemis word.  Ouers wat leerders voortydig uit die skool neem, (aan die einde van ’n kwartaal) sal aanspreeklik wees vir die 0% wat aan die leerder toegeken word.  Geen toetse/eksamens sal herskeduleer word nie.  Leerders sal departementeel aangemeld word indien hulle 5 dae sonder verskoning afwesig is.  Leerders kan ook gederegistreer word na 10 agtereenvolgende dae se afwesigheid sonder verskoning.

6.    AFSLUITING AAN EINDE VAN DIE DAG 

Afsluiting aan die einde van die dag vind plaas deur middel van die interkom.  ‘n Dagbestuurslid sal afsluit deur afkondigings te lees en ‘n gebed te doen.  Daar word van leerders verwag om na die afkondigings te luister en daarna kan boeke weggepak word.  Leerders mag eers die klas verlaat,  nadat die klok gelui het.

 7.    NOODPLAN IN KORT 

Een lang toon van die klok:  Val plat, bly in klas, beweeg na mure en wag vir ‘n afkondiging of wag vir verdere opdrag.

Drie kort tone wat herhaal word:  Ontruim die skool deur in rye te stap na die A-rugbyveld waar almal in klasverband (soos vir die vak waar hulle was) aantree.  Niemand mag hardloop nie.   Die vakpersoneellid moet dadelik die teenwoordigheid van al die leerders kontroleer deur middel van die perioderegister.