Beleid en Prospektus

DISSIPLINE

Hoërskool Schoonspruit wil deur die Gedragskode vir Leerders poog om die volgende beginsels en waardes by leerders te vestig:

 • Verdraagsaamheid
 • Respek vir:   
  Ander
  Eiendom
  Gesag
  Selfrespek, lojaliteit, eerlikheid
  Selfwerksaamheid, flinkheid
  Sportmanskap
  Hoflikheid
  Netheid
  Verantwoordelikheid
  Demokrasie – Alle leerders het die demokratiese reg om deel te hê in besluitneming oor sake wat hul by die skool raak.

Om saam te vat:  Die totale mens word opgevoed en waardegedrewenheid eerder as prestasiegedrewenheid word vooropgestel.

Dissipline word toegepas om die leerder toe te rus met die nodige kennis en inbors, sodat die verskil tussen reg en verkeerd altyd duidelik sal wees.  Die staat het die plig om onderwys beskikbaar en toeganklik vir almal te maak. Aanvullend moet daar toewyding en verantwoordelikheid by al die rolspelers wees.  ‘n Gedissiplineerde leefwyse help die leerder groei tot volwassenheid.

Dissipline impliseer dat regte soms sal bots.  Die kind, as individu, se regte en menswaardigheid soos beskryf in Die Handves van Menseregte (Hoofstuk 2 van die Grondwet) moet altyd gerespekteer word.  In die geval van die skool word die regte van die individuele leerder gedurig opgeweeg teen die regte van die medeleerders en die onderwysers wat moet verseker dat onderrig en leer plaasvind in die klas.  Groepsbelang (die doelgerigte onderrig en leersituasie in SHS) sal soms die swaarste weeg. 

Die toepassing van dissipline (ordereëlings) word deur die VLR (onder leiding van die VLR- voogde), sowel as die personeel behartig.  Straf word egter slegs deur die personeel en die dissiplinêre komitee van die Bestuursliggaam toegepas.

SKOOLREËLS HET DIE VOLGENDE TEN DOEL:

Dit skep ’n veilige omgewing, waarin leerders kan leef en floreer.
Dit reguleer die netheid van leerders.
Dit promoveer dissipline en selfdissipline.
Dit moedig goeie gedrag aan.
Dit moedig pligsgetrouheid aan.
Dit sorg vir die flinke wisseling, sodat onderrigtyd optimaal gebruik kan  word.
Dit sorg vir ’n akademiese atmosfeer waarin leerders veilig en geborge voel en waarin hulle doelgerig kan leer.
Dit is ten alle tye onderhewig aan die landswette en leer ook die leerder om as wetsgehoorsame burger saam te werk tot voordeel van Suid-Afrika as geheel.

SKOOLREËLS:   ORGANISATORIES

1.    SKOOLTYE EN AANTREE OP VIERKANT
Die leerders moet reeds teen 7:20 op die aantreeblad wees.  Die skool word binnegekom deur te stap en niemand word binne afgelaai nie.  Leerders wat afgelaai is, gaan die skoolterrein binne en mag nie die skoolterrein verlaat, voordat die klok om 13:45 gelui het nie.  Die skooldag word om 13:45 deur ‘n gemeenskaplike gebed afgesluit, waarna die klok lui.  Die skoolterrein word op die volgende manier verlaat:  Die leerders stap uit by die hoofhek, die ouers met voertuie mag die terrein binnekom by die westelike hek by die

B-velde.  Leerders mag daar opgelaai word. 

Elke skooldag begin in die vierkant. Wanneer die VLR die skool tot orde roep, moet daar stilte wees, sodat die opening kan plaasvind.  Daar sal ten alle tye goeie orde wees en respek aan die persoon wat praat betoon word.  Die leerders stap in rye af, sodat daar nie te veel leerders op die trappe sal wees nie.  (Dit sal sorg dat ongelukke en beserings nie plaasvind nie.)  Daar word nie by die kleedkamers aangedoen nie en slegs die VLR-lede mag tydens die voogperiode op die stoepe wees met amptelike werk.  Na pouses word daar nie weer aangetree nie, maar die skooltasse moet netjies op die aantreeblad gelaat word, sodat dit opgepas kan word.  Geen leerder mag in skooltyd op die stoepe wees, sonder ’n identiteitsplaatjie van die onderwyser waar hy/sy moet wees nie. 

Badkamer sluit na pouse.

2.    MAANDAG: SAAL
Die week begin in die saal met opening deur ‘n persoon wat spesiaal gereël word vir die geleentheid.  (Skooltasse bly in die vierkant waar die VLR dit oppas).  Goeie gedrag is dus essensieel aangesien die leraar weggaan as ‘n ambassadeur vir die skool.  Leerders moet ten alle koste saamwerk en diegene wat ongedissiplineerd optree, word deur die personeel en VLR-lede geïdentifiseer.  Herhaalde oortreders mag die opening geweier word, aangesien dit die reg van elke leerder is om ongestoord na die boodskap te luister.  Indien dit teen iemand se geloof is om die Christelike opening by te woon, moet daar d.m.v. ‘n brief (van die ouers) aansoek gedoen word vir toesig in die spesifieke tydgleuf.

3.    KLASKAMERBESTUUR
3.1      KLASKAMER

Elke periode begin met die neem van die perioderegister.  Die klaskamer is die domein van die vakonderwyser en die bestuur daarvan is daarop gerig om doelgerigte onderrig-en-leer moontlik te maak. Daar is riglyne vir klaskamerbestuur wat deur die onderwyser nagekom moet word en die leerders is verplig om daarby in te val.  Elke leerder wat die klasse ontwrig, word versoek om die klas te verlaat, sodat die ander leerders deurlopend kan baat daarby om in die klas te wees.  So ’n leerder meld by die hoof aan en mag slegs terug in die klas toegelaat word sodra die leerder ’n briefie van die hoof kan toon.  Leerders wat klasse ontwrig (nadat ‘n mondelingse waarskuwing gegee is,) word na die bestuur van die skool gestuur waar ‘n waarskuwing aan hom/haar gegee sal word  –  ’n groenkaartinskrywing word gedoen.  Herhaalde klasontwrigting sal in ’n tugverhoor eindig, aangesien akademie die kernbesigheid van die skool is.

3.2      HANDBOEKE

Handboeke en skrifte is die kern van die leermateriaal en word deur leerders ter voorbereiding vir die eksamen gebruik.  Handboeke is baie duur en moet deur die leerders versorg word deur dit netjies met plastiek oor te trek.  Verder moet die leerders se tasse beskerming aan die boeke verleen.  Indien die leerders nie hierdie voorskrifte nakom nie, sal die boeke weggeneem word en kan hy/sy self boeke by die verskaffers koop.  Boeke wat verniel word, sal teen die leerder se naam gefaktureer word (teen vervangingswaarde).

3.3      HUISWERK

Huiswerk is gerig op die vestiging van leerinhoude en is die verantwoordelikheid van die leerder.  Herhaalde huiswerkversuim word deur die onderwyser aangeteken.  Die ouer sal d.m.v. ‘n brief/telefoonoproep of sms in kennis gestel word, indien dit ‘n probleem word.  Ouers kan versoek word om die skool te besoek vir ’n intervensiegesprek indien die leerders nie gehoor gee aan oproepe om huiswerk te doen nie.

3.4      ELEKTRONIESE APPARAAT
Geen elektroniese apparate (uitgesluit die voorgeskrewe sakrekenaar) word in klasse toegelaat nie.  iPod, MP3, “speaker” of enige draagbare musiekspelers mag glad nie skool toe gebring word nie.  Dit sal gekonfiskeer word en aan die hoof oorhandig word.  ’n Boete van R100.00 sal betaal word om ‘n gekonfiskeerde selfoon terug te kry.  Die boetegeld word in die hulpfonds vir behoeftige leerders inbetaal.  Selfone mag wel by die skool wees (op eie risiko), maar moet afgeskakel wees tot en met die skool se sluitingstyd.  Indien ouers dringend met die leerder wil kontak maak, kan dit deur die kantoor gedoen word.  Selfone wat by herhaling gekonfiskeer word, sal tot die einde van die kwartaal in die kluis bly.

3.5      SENTRUMS
Die rekenaarlokale, hotelkombuise, tegnologie-sentrums, binnenshuise krieketnette,  die gimnasium en die laboratoria het unieke reëls wat sigbaar opgeplak is.  Hierdie reëls reguleer die veiligheid van die leerders en moet stiptelik nagekom word.  Oortreding van hierdie reëls sal lei tot straf soos uiteengesit in afdeling B, 1.15.

4.    TOEGANGSBEHEER
Leerders woon die skool by in die voorgeskrewe skooldrag soos uiteengesit in die afdeling oor kleredrag en voorkoms.  Laatkommery is ontoelaatbaar en herhaalde oortreders sal aangespreek word soos vervat in afdeling B, 1.18 .

Alle hekke van die binne-heining sal soggens om 7:25 gesluit word.  Laatkommers sal dan slegs deur die voorportaal van die skool toegang kan kry.  ’n VLR-lid sal die laatkommers se name kry en dadelik deurgee na die administratiewe personeellid wat daarmee werk sodat dit elektronies aangeteken kan word.  Leerders wat voogperiode mis sal as afwesig hanteer word al is hulle die res van die dag aanwesig.

Slegs ingeskrewe lede van die skool mag tydens die skooldag op die terrein wees.  Daar mag geen ongekontroleerde kontak tussen die leerders en ander/vreemde mense op die skoolterrein wees nie.  Alle kontak word deur die kantoor gereël.  Leerders wat die skool moet verlaat, word uitgeteken deur die ouers/voogde, nadat die ouer/s telefonies met die kantoor gereël het.  Leerders wat vooraf bewus is dat hulle die skool moet verlaat (bv. doktersafspraak en nie sodat ouers vroeër op vakansie kan gaan nie.), se ouers moet ‘n inskrywing maak in die leerder se huiswerkboekie.  Die beheerpersoneel teken daarby.  Die leerder kom self op die bestemde tyd af deur sy boekie vir die personeellid te wys.  Die VLR-lid kry ’n briefie wat deurlopend getoon word by die verkillende klasse dat die leerder nie sonder verskoning afwesig is nie. Ouers word versoek om ook ‘n brief te skryf, wat geliasseer kan word.

Enige leerder wat die skool sonder toestemming verlaat, sal hom-/haarself blootstel aan ‘n ernstige waarskuwing wat kan lei tot uitsluiting indien die gedrag herhaal word.  Leerders wat periodes ontduik, sal gestraf word soos vervat in afdeling B, 1.12.

5.    AFWESIGHEID
Afwesigheid word deur ‘n mediese sertifikaat gestaaf.  Indien ‘n leerder afwesig is sonder ‘n mediese sertifikaat, moet die ouers skriftelik verskoning maak.  Geen toetse sal oorgeskryf word nadat die leerder teruggekeer het nie.  Slegs leerders met ‘n mediese sertifikaat sal as afwesig aangedui word en geen penalisasie van punte sal plaasvind nie.  Leerders wat andersins toetse mis, sal outomaties 0% kry vir die toetse wat wederregtelik gemis word.  Ouers wat leerders voortydig uit die skool neem, (aan die einde van ’n kwartaal) sal aanspreeklik wees vir die 0% wat aan die leerder toegeken word.  Geen toetse/eksamens sal herskeduleer word nie.  Leerders sal departementeel aangemeld word indien hulle 5 dae sonder verskoning afwesig is.  Leerders kan ook gederegistreer word na 10 agtereenvolgende dae se afwesigheid sonder verskoning.

6.    AFSLUITING AAN EINDE VAN DIE DAG
Afsluiting aan die einde van die dag vind plaas deur middel van die interkom.  ‘n Dagbestuurslid sal afsluit deur afkondigings te lees en ‘n gebed te doen.  Daar word van leerders verwag om na die afkondigings te luister en daarna kan boeke weggepak word.  Leerders mag eers die klas verlaat,  nadat die klok gelui het.

7.    NOODPLAN IN KORT
Een lang toon van die klok:  Val plat, bly in klas, beweeg na mure en wag vir ‘n afkondiging of wag vir verdere opdrag.

Drie kort tone wat herhaal word:  Ontruim die skool deur in rye te stap na die A-rugbyveld waar almal in klasverband (soos vir die vak waar hulle was) aantree.  Niemand mag hardloop nie.   Die vakpersoneellid moet dadelik die teenwoordigheid van al die leerders kontroleer deur middel van die perioderegister.

Enige leerder wat hierdie instruksies verontagsaam (ook tydens ‘n oefening) sal deur die onderwyser by die bestuur aangemeld word, sodat hy/sy volgens die prosedures, soos vervat in afdeling B 1.15, hanteer kan word.

PROSEDURE  VIR  DIE  TOEDIENING  VAN  STRAF

Herhaalde oortreding van die gedragskode sal lei tot die permanente uitsluiting van die leerder nadat die volgende prosedure gevolg is.  Die prosedure word nie noodwendig chronologies gevolg nie – sien die afsonderlike oortredings.

Ernstige oortredings kan lei tot ’n summiere tugverhoor.

Stap 1:     Mondelinge waarskuwing en groenkaartinskrywing – ouer mag geskakel word indien dit nodig blyk te wees.   Leerders mag gevra word om te teken by die inskrywings in die groenkaart of in die onderwyser se strafboek.

Stap 2:     ‘n Eerste skriftelike waarskuwing wat deur die ouers/voogde geteken moet word.  Ouers kan ook net geskakel word, en die oproep word in die groenkaart aangeteken.

Stap 3:     Laaste skriftelike waarskuwing wat die ouers/voogde oproep om saam met die leerder voor die dissiplinêre komitee van die bestuursliggaam te verskyn.  Die verhoor kan een van twee vorme aanneem:  Ten eerste is daar die tuggesprek wat daarop gemik is om die leerder se gedrag te verander.  ’n Finale waarskuwing, geldig vir 1 jaar, mag gegee word.   Tweedens kan dit ’n formele tugverhoor wees waar daar ook ’n finale waarskuwing gegee word wat geld vir een jaar, of waar die leerder versoek word om die skool te verlaat en die saak dan aan die Noordwes Onderwysdepartement oorgedra word vir uitsluitsel. Die dissiplinêre komitee doen ‘n aanbeveling by die NW Onderwysdepartement dat die leerder permanent ontslaan word uit die skool.  Die BL kan ook ‘n ander minder ernstige aanbeveling doen.

Indien ’n leerder se optrede (bv. onbeheersde aggressie of betrokkenheid by dwelms) as ’n gevaar vir medeleerders gereken word, kan die hoof of disiplinêrekomitee  besluit om die leerder summier vir 7 skooldae van alle skoolaktiwiteite te skors.  Die skorsing kan verleng word totdat die formele tugverhoor plaasvind, maar die verhoor moet binne 7 dae na die skorsing plaasvind.

Indien ’n tugverhoor plaasgevind het en die leerder of sy ouers is nie tevrede met die verloop van die verhoor nie, mag daar appèl by die onderwysminister (MEC) van die provinsie aangeteken word.

BERADING: 

Enige leerder mag na die goeddunke van die dissiplinêre komitee verwys word vir berading by die skool se sielkundige of iemand wat ’n privaat praktyk het.

DIENSLEWERING:  

Leerders mag gestraf word deur dienslewering by die skool aan hulle toe te ken.  Dienslewering sal daarop gemik wees om die leerders se gedrag positief te verander en nie om die leerders te verkleineer of af te kraak nie.  Voorbeelde van dienslewering is stoepe vee, terrein skoonmaak en hekkies skuif by die atletiek ens.

AKADEMIESE-DETENSIE:
Baie leerders versuim om gereeld huiswerk te doen.  Soms word take ook nie betyds ingedien nie.  Sulke leerders mag verplig word om op ’n Vrydag na skool agter te bly om hulle huiswerk te voltooi of om take af te handel.  Leerders wat nie op daag nie, sal saam met hulle ouers voor die BL se tugkomitee gedaag word.

INTERVENSIEGESPREK:

Leerders wat nie gedragskode oortree mag saam met hulle ouers versoek word om voor ‘n intervensiekomitee te verskyn.  Die komitee sal bestaan uit personeel wat betrokke is by die leerders se onderrig of aktiwiteite.  Die doel van die intervensiegesprek is om die ouers bewus te maak van onaanvaarbare gedrag en akademiese versuim of onderprestasie.  Indien die leerder nie verbeter na die gesprek nie, mag daar ‘n dissiplinêre verhoor volg.

GEDRAG WAT TOT STRAF SAL LEI
Die volgende oortredings word in ‘n baie ernstige lig gesien aangesien dit deur wetgewing beheer word.  Die NW Onderwysdepartement het ook baie sterk standpunt daarteen ingeneem.  Hierdie oortredings het die stappe soos aangedui tot gevolg en hierdie dokument word reeds as die mondelingse waarskuwing beskou.

1.1  KLASONTWRIGTING (1,2,3)

Enige leerder wat onderrigtyd in beslag neem deur:

 • Klasontwrigting.
 • Medeleerders verhoed om doelgerig les te kry,sal na een van die dagbestuurslede gestuur word, sodat hy/sy gestraf kan word. 

1.2      INTIMIDASIE VAN ONDERWYSER (3)

Aggressiewe gedrag teenoor onderwyser:  Intimidasie van onderwyser soos: parmantigheid, terugpratery, oneerbiedig, minagting, aggressiewe houding, dreigemente, vloek (Outomatiese uitsluiting van 7 dae en dissiplinêre verhoor)

1.3      ROOK (3)

 • Rook op terrein, in skooldrag elders, bystaan, na rook ruik.
 • In besit wees van enige voorwerp wat verwant is met rook.
 • E-sigarette asook vape en vape olies word ingesluit.

1.4      DWELMMIDDELS (3)

 • In besit wees, gebruik, handel dryf of positief getoets word daarvoor.
 • Opkikkers in bloed soos deur sportliggame afgekeur.
 • Bystaan waar dit gebruik word of kennis dra daarvan.
 • “Hubbly”-pype word hierby ingesluit.
 • Enige alkoholiese drank word hierby ingesluit.

1.5      BESIT VAN GEVAARLIKE WAPEN (1 – 3)

1.6      PORNOGRAFIE / SEKSUELE TEISTERING (3)

 • In besit wees, vir ander wys, verkoop, op selfoon hê.
 • Ander leerders te teister deur dit te vertoon of sekspraatjies te maak.
 • Ontbloting van enige aard.
 • Betasting van seksuele aard.

1.7      AFKNOU VAN EN BAKLEI MET MEDELEERDERS  (1 – 3)

 • Aanranding, boelie (fisiek en emosioneel). (3)
 • Skinderveldtog begin.
 • Laster / vloek in die algemeen.
 • Baklei op sportveld – vloek op opponente/skeidsregter. (3)

1.8      HAATSPRAAK (1 – 3)

 • Rassistiese uitsprake.
 • Enige uitspraak wat as haatdraend gesien kan word (bv. ernstige vloektaal)
 • Godsdienstige haatspraak.

1.9  DIEFSTAL (3)

 • Diefstal van enige aard.
 • Deel wees van die groep wat diefstal pleeg.
 • Kennis het oor wie skuldig is, maar stilbly.

Geen aanspreeklikheid word deur skool aanvaar vir die beveiliging van waardevolle artikels soos selfone nie.

1.10  ONEER BRING AAN DIE SKOOL SE GOEIE NAAM  (1 – 3)

Enige gedrag wat deur die Dissiplinêre Komitee beoordeel word dat dit oneer aan die skool se naam bring.

1.11  OPSETLIKE SAAKBESKADIGING (3)

Vandalisme van enige aard, op banke krap, graffiti, ruite breek, brandblussers spuit ens.

1.12  SKOOLONTDUIKING, LAATKOM BY DIE SKOOL (1,2,3)

1.13  ONEERLIKHEID IN TOETSE EN EKSAMENS (1,2,3)

Die leerder kry outomaties 0 vir alle afgehandelde antwoorde – res van die vraestel word wel gemerk indien hy/sy uitgevang sou word.

1.14  AFSKRYF VAN WERK, ingesluit die inhandiging van iemand anders se werk.(1,2,3)

1.15  ONVERSKILLIGHEID  (1,2,3)

 • Onverskillig met voertuie ry op die terrein. (Slegs leerders met ’n geldige bestuurslisensie sal op die skoolterrein met voertuie toegelaat word.)  (2,3)
 • Om byvoorbeeld met ‘n klip te gooi/ sweep te klap of enigiets met opset te doen wat ‘n ander leerder kan beseer.
 • Om vuurwerke (klappers ingesluit) te besit/gebruik.
 • Om die reëls in sentrums te verontagsaam en sodoende medeleerders in gevaar te stel.

1.16  OKKULTE BEDRYWIGHEDE WAT OORSPOEL NA DIE SKOOL  (1,2,3)

1.17  VRYERY, HANDE VASHOU, OPENBARE ONSEDELIKHEID  (1,2,3)

1.18  HERHAALDE OORTREDING VAN DIE ORDEREËLINGS  (1,2,3)

Hierdie afdeling sluit in, maar is nie beperk tot . . .

 • Laatkommery.
 • Verkeerde toesig bywoon.
 • Voorkoms (hare en ongeskeer).
 • Verkeerd aantree en wissel, verkeerde kleredrag.

1.19  HUISWERKVERSUIM  (1,2,3)

 • Ouers word in kennis gestel.
 • Herhaalde oortreders word d.m.v. ‘n oueronderhoud aangespreek en mag akademiese detensie kry.

1.20  OM SONDER VERSKONING VAN OEFENINGE/WEDSTRYDE WEG TE BLY(2,3)

1.21  SELFOON   (1,2,3)

 • Met ’n selfoon besig wees in skoolure. Die selfoon word gekonfiskeer en die leerder betaal R100.00 boete aan die hulpfonds.
 • Enige elektroniese apparaat by ’n leerder.  (In die eksamen sal dit as ’n poging tot oneerlikheid gesien word).
 • Geen leerder wat siek is, mag  self ouers bel nie.   Die siek leerder meld by die kantoor aan sodat die omvang en aard van die siekte bepaal kan word, waarna die ouer/dokter/ambulans geskakel sal word.

1.22  AANBRING VAN TATOEËERMERK (1,2,3)

Tatoeëermerke moet toegeplak word.

Alle reëls soos hierbo vervat, geld ook vir uitstappies, toere, sport-, sosiale- en kulturele geleenthede wat amptelik deur die skool gereël is.  Leerders wat oortree, word summier op die ouers se onkoste terug huis toe gestuur.

2.     LEERDERS MOET KENNIS NEEM VAN DIE VOLGENDE TWEE BELANGRIKE PUNTE

2.1  DEURSOEK VAN LEERDERS

DEURSOEK VAN LEERDERS MAG PLAASVIND WANNEER DAAR REDELIKE SUSPISIE IS DAT DAAR DWELMS / GEVAARLIKE WAPENS OF ENIGIETS ANDERS AAN ’N PERSOON OF IN ‘N SKOOLTAS VERSTEEK IS, WAT DIE LEERDERS IN GEVAAR KAN STEL.   PERSOONLIKE DEURSOEKING VIND PLAAS IN PRIVAATHEID EN DEUR ’N PERSOON VAN DIESELFDE GESLAG.  DEURSOEKING IS BEPERK TOT TASSE, KLERE EN SLUITKASSIES EN NIE DIE LIGGAAM VAN DIE VERDAGTE NIE.     DIE  POLISIE  MAG  OP  ONGEREELDE  TYE  DIE  HELE  SKOOL  DEURSOEK.

2.2 GRIEWE-PROSEDURE / KOMMUNIKASIEKANALE

By Hoërskool Schoonspruit is elke leerder geregtig om direk met die hoof te gesels oor enige probleem.  Leerders word egter aangemoedig om eers die volgende kanaal te volg:      

2.2.1      VLR-lid
2.2.2      Voogonderwyser of die ABBA-voog (Mev. Niemandt)
2.2.3      Graadhoof
2.2.4      Adjunkhoofde
2.2.5      Hoof

Sake sal deur die VLR-Voorsitters na die BL geneem word, mits dit op ’n VLR-vergadering geopper en genotuleer is.

Leerders wat ‘n klag van enige aard wil lê, moet van die voorgeskrewe vorm gebruik maak.  Die vorm is in die algemene kantoor beskikbaar.  Die verklaring moet geteken wees deur die klaer en ooggetuies, indien daar is.  Die datum moet ook reg aangebring word in die spasie wat daarvoor gelaat is.  Die verklaring word direk by die hoof ingehandig.  Daar sal so gou moontlik terugvoering gegee word.

Die gedragskode word jaarliks hersien na konsultasie met leerders, ouers en die onderwysers.