Aansoekvorm

Onderneming van ouer/voog

  • Die koshuisgelde soos vasgestel STIPTELIK MAANDELIKS/KWARTAALLIKS VOORUIT te betaal
  • Minstens EEN (1) KWARTAAL skriftelik kennis te gee vir opskorting van koshuisverblyf
  • My aan die huishoudelike reël van die koshuis en skool te onderwerp
  • Die Senior Huisvader / moeder tree op in LOCO PARENTIS vir alle inwoners in die koshuis en word sodoende gemagtig om as sodanig op te tree as my gevolmagtigde in alle gevalle van nood en medies
  • Scroll to Top