Visie en Missie

Visie

Klik hier ....

Visie

Om ‘n Afrikaanse skool met Christelike etos te wees, wat doelgerig aanpas by die eise van die tyd sodat elke leerder toegerus kan word om 'n volwaardige landsburger te word.

Missie

Ons gaan poog om die visie te volvoer deur:
WERK:
op hoogte te bly van die nuutste opvoedkundige tegnologie; onderrigstrategieë aan te pas by die eise van die arbeidsmark; leerders bloot te stel aan die praktyk van hul vakke.
DIEN:
kulturele verdraagsaamheid by die leerders te kweek; deur middel van diensgroepe uit te reik na medemense; leerders bewus te maak van hul regte en pligte in die Suid-Afrikaanse samelewing.
LEWE
 leerders liggaamlik te ontwikkel deur gesonde kompeterende sportdeelname;  leerders bloot te stel aan gesonde sosiale interaksie; kultuur-eie tradisie te onderhou en uit te bou.
Click Here