Aansoekvorm

INSKRYWINGSVORM 2021

LEERDERBESONDERHEDE

OUER / VOOG BESONDERHEDE

OUER 1

OUER 2

SKOOLFONDS:2021

  • Neem kennis dat BEIDE OUERS / VOOGDE GESAMENTLIK en AFSONDERLIK
    VERANTWOORDELIK vir die SKOOLFONDS sal wees.
  • Egskeidingsbevel is NIE van toepassing nie !!!
  • Vervalsing van inligting sal tot vervolging lei!

DEELNAME AAN SPORT en ANDER AKTIWITEITE:

VAKKEUSE

Graad 10, 11, 12

Behalwe die TWEE tale, Lewensoriëntering, & Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid OF Tegniese Wisk.,kies nog DRIE vakke. Vir UNIVERSITEITSTOELATING, kies 1
van DRIE VAKKE uit A

VERPLIGTE VAKKE

  • Afrikaans Huistaal
  • English First Add. Language
  • Lewensoriëntering
  • Scroll to Top